Một số gợi ý về cách đoán giới tính của danh từ tiếng Đức