Người Việt ở Đức được coi là cần cù và khao khát giáo dục. Nhưng đằng sau thành công của họ là những nỗ lực phá vỡ nhiều