Đặt phòng khách sạn bằng tiếng Đức. Từ vựng hữu ích để mô tả phòng khách sạn và các cơ sở