Từ đồng nghĩa với những từ được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Đức