Cách nói "Cảm ơn" bằng tiếng Đức theo nhiều cách khác nhau. Cách nói "Bạn được chào đón" bằng tiếng Đức.