Lệ phí thị thực và giấy phép cư trú tạm thời và vĩnh viễn