Từ tiếng Đức thường được sử dụng. 20 tính từ quan trọng nhất của Đức. 20 động từ tiếng Đức quan trọng nhất