Từ tiếng Đức thường được sử dụng. 20 danh từ tiếng Đức quan trọng nhất. 20 trạng từ quan trọng nhất của Đức.